Gratis offerte

Bel ons: +32 56 61 75 37

Montage

Plaatsingsvoorschriften Agri-keerwanden CBS Beton                                                                                                      

Bij aankomst op de werf dient de werf geheel toegankelijk te zijn voor alle vrachtverkeer en kraanvervoer. Dit op een voldoende draagkrachtige fundering voor zwaar verkeer. Tijdens de plaatsing is de werfzone geheel ter beschikking en vinden geen andere bouwwerken plaats in de nabijheid zodat wij de optimale veiligheidsomstandigheden kunnen waarborgen.

Onze keerwandelementen dienen geplaatst te worden op een draagkrachtige fundering met de volgende vereisten;

  • Aanleg van het geheel op een verhoogde fundering t.o.v. de onderfundering. Op deze manier kan er altijd geplaatst worden, ook bij slechte weersomstandigheden De fundering zal minder gevoelig zijn voor eventueel wateroverlast. Bij wateroverlast zorgt klant voor afdoende waterafvoer zodat de fundering droog is bij plaatsing.
     
  • 1. ONDERGROND

De onderfundering betreft een gecompacteerde, voldoende draagkrachtige ondergrond met een samendrukbaarheidsmodulus M1 gelijk aan minimaal 40 MPa. Eventueel te verbeteren door middel van toevoeging van kalk of cement of, indien nodig, een opbouw met vervangend funderingsmateriaal. Dit geheel afhankelijk van de bestaande toestand.

  • 2. FUNDERING

De fundering dient te zijn opgebouwd met een gecompacteerd gebroken steenslag materiaal, eventueel met toevoeging van kalk, cement of bitumen bindmiddel. Deze funderingslaag dient minimaal een samendrukbaarheidsmodulus M1 gelijk aan 100 MPa te behalen. De laagdikte is afhankelijk van de situatie ter plaatse.

  • 3. VASTE UITVULLAAG

Er kan bijkomend een uitvullaag aangebracht worden, uitgevoerd in mager beton met 150 kg cement. Deze fundering dient mechanisch verdicht en dusdanig genivelleerd te worden zodat een stellaag kan worden aangebracht.

  • 4. STELLAAG

De stellaag, funderingslaag, dient te zijn opgebouwd uit een ongebonden steenslagmengsel of zandmengsel met een gebroken korrelopbouw tot 10 mm.

De laagdikte is afhankelijk van het materiaal en korreldikte.

Een zandmengsel van 0 – 5 mm geeft een laagdikte van maximaal 3 cm.

Een zandmengsel van 0 – 8 mm geeft een laagdikte van maximaal 5 cm.

Een zandmengsel van 0 -10 mm geeft een laagdikte van maximaal 8 cm.

Deze stellaag wordt gecompacteerd en genivelleerd met een tolerantie van max 2mm.

  • BREEDTE FUNDERING.

De totale fundering heeft een overbreedte aan weerszijden van het paneel van tenminste 20 cm. Deze overbreedte dient nader bepaald te worden aan de hand van het type paneel.

Na plaatsing de elementen aan weerszijden aanvullen tot zeker bovenkant voethoogte om verschuiving/ verplaatsing te voorkomen. Enkel conform deze opbouw van de fundering kunnen wij onze garantie waarborgen. Koorden en startpunten dienen te zijn voorzien en aangebracht zodat direct geplaatst kan worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor maatvoering, niveaus en draagkracht van de fundering.

Vooraf de plaatsing zal de voorbereiding worden afgestemd, besproken en kortgesloten met onze verantwoordelijke ter plaatse. Dit om een prettige samenwerking tot stand te brengen.

Indien niet aan bovenstaande bepalingen is voldaan, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten worden doorberekend.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                              

Gebruiksvoorschriften 

Het opvolgen van de gebruiksvoorschriften verlengt de levensduur van onze producten en laat ze optimaal functioneren.

Berekeningsnota

Voor elk standaard element is een berekeningsnota beschikbaar. Deze kan vrijblijvend opgevraagd worden. Bij de keerwanden wordt telkens rekening gehouden met aanvulling langs de kant van de voetzijde met grond met een soortgelijke massa van 1800 kg/m3, in combinatie met een overlast van 1000 kg/m2 of extra stapeling van grond met een soortgelijke massa van 1800 kg/m3 onder een talud van maximaal 30°. Voor zwaardere belastingen kan steeds een rekennota opgemaakt worden.

Aansprakelijkheid

De berekeningsnota’s worden bepaald volgens de NEN 6702 en NEN 6720. De koper verklaart voldoende te zijn voorgelicht omtrent de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de verkochte goederen. De koper verbindt er zich toe de verkochte goederen enkel te gebruiken voor het doel waarvoor zij geschikt zijn. Hij draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de overschrijding van de aanbevolen stapelhoogte en de aanbevolen overlast. De agri U-wanden dienen steeds aangevuld te worden met grond alvorens de naastliggende silo aan te rijden.

Ons beton voldoet aan de strengste eisen binnen de Europese betonnorm NBN EN 206-1:2001 met betrekking tot weerstand tegen agressieve chemische aantasting. In dergelijke specifieke milieus valt een aantasting van de betonelementen echter niet volledig uit te sluiten. Om de duurzaamheid van de betonelementen te optimaliseren en het risico op aantasting tot een absoluut minimum te beperken, strekt het tot aanbeveling onze betonelementen te combineren met silolakken, coatings, epoxy of silofolie. Deze preventieve maatregel geldt in het bijzonder voor biogasinstallaties. CBS Beton kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van het niet naleven van de gebruiksvoorschriften. Bovendien wordt elke aanspraak op garantie uitgesloten indien niet aan deze voorschriften is voldaan.

Montage | CBS Beton

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.