Gratis offerte

Bel ons: +32 56 61 75 37

Montage

Gebruiksvoorschriften

Het opvolgen van de gebruiksvoorschriften verlengt de levensduur van onze producten en laat ze optimaal functioneren.

Ondergrond

De elementen dienen steeds geplaatst te worden op een voldoende draagkrachtige ondergrond die over de volledige lijn een gelijkmatig zettingsgedrag vertoont. De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid over de beoordeling en eventuele verbetering van de stabiliteit van de ondergrond.

Op de ondergrond wordt een fundering van gestabiliseerd zand aangebracht. De dikte van deze onderlaag is afhankelijk van de ondergrond. Het gestabiliseerd zand wordt minstens 7 dagen voor de plaatsing van de elementen aangelegd. Deze fundering wordt steeds met een overbreedte van minimum 10 cm t.o.v. de voet van het element voorzien en zorgt voor een gelijkmatige ondersteuning van de elementen. Op het moment van de plaatsing wordt een uitvullingslaag in zand of nog niet uitgehard gestabiliseerd zand voorzien om eventuele hoogteverschillen in de fundering of de elementen op te vangen. Voor elementen vanaf 3 m hoogte raden wij aan onder het bed van zandcement een fundering van steenpuin te voorzien.

Berekeningsnota

Voor elk standaard element is een berekeningsnota beschikbaar. Deze kan vrijblijvend opgevraagd worden. Bij de keerwanden wordt telkens rekening gehouden met aanvulling langs de kant van de voetzijde met grond met een soortgelijke massa van 1800 kg/m3, in combinatie met een overlast van 1000 kg/m2 of extra stapeling van grond met een soortgelijke massa van 1800 kg/m3 onder een talud van maximaal 30°. Voor zwaardere belastingen kan steeds een rekennota opgemaakt worden.

Aansprakelijkheid

De berekeningsnota’s worden bepaald volgens de NEN 6702 en NEN 6720. De koper verklaart voldoende te zijn voorgelicht omtrent de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de verkochte goederen. De koper verbindt er zich toe de verkochte goederen enkel te gebruiken voor het doel waarvoor zij geschikt zijn. Hij draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de overschrijding van de aanbevolen stapelhoogte en de aanbevolen overlast. De agri U-wanden dienen steeds aangevuld te worden met grond alvorens de naastliggende silo aan te rijden.

Ons beton voldoet aan de strengste eisen binnen de Europese betonnorm NBN EN 206-1 :2001 met betrekking tot weerstand tegen agressieve chemische aantasting. In dergelijke specifieke milieus valt een aantasting van de betonelementen echter niet volledig uit te sluiten. Om de duurzaamheid van de betonelementen te optimaliseren en het risico op aantasting tot een absoluut minimum te beperken, strekt het tot aanbeveling onze betonelementen te combineren met silolakken, coatings, epoxy of silofolie. Deze preventieve maatregel geldt in het bijzonder voor biogasinstallaties. CBS Beton kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van het niet naleven van de gebruiksvoorschriften. Bovendien wordt elke aanspraak op garantie uitgesloten indien niet aan deze voorschriften is voldaan.

Agri-wanden

Bij de agri-wanden wordt rekening gehouden met aanvulling langs de kant van de voetzijde met een materiaal met een soortelijk gewicht van maximum 1000 kg/m3. De maximale inkuilhoek bedraagt 30°. De maximum aslast bovenop de inkuiling bedraagt 15 ton bij een voertuig met wielbreedte 1m, rekening houdend met onze voorschriften. Bij opslag van maïs zijn onze wanden berekend op maïs die op 6-8 mm is gehakseld en een drogestofgehalte heeft van minimaal 33 %.

Montage | CBS Beton

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.