Skip to main content

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden, samen met alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijven de gebruiksvoorwaarden waaronder u deze website, www.cbs-beton.com, mag gebruiken. Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig en zorg ervoor dat u ze begrijpt. U moet ermee instemmen dat u deze Algemene Voorwaarden zult naleven bij uw eerste gebruik van de CBS Beton website. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met onze website te gebruiken.

Definities en Interpretatie

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen, onder voorbehoud van een andersluidende context, de volgende betekenis:

‘Inhoud’
Omvat alle tekst, afbeeldingen, audio, video, scripts, code, software, databanken en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die voorkomt op of deel uitmaakt van CBS Beton, Hooiemeersstraat 8, 8710 Wielsbeke.

Toegang tot onze website.

Toegang tot onze website is gratis. Het is uw verantwoordelijkheid om alle nodige regelingen te treffen om toegang te krijgen tot onze website.

Toegang tot onze website wordt verleend ‘in de huidige staat’ en op basis van ‘zoals beschikbaar’. We kunnen onze website (of een deel ervan) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, opschorten of stopzetten. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk als onze website (of een deel ervan) op enig moment en voor enige periode niet beschikbaar is.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle Inhoud op onze website en de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die in die Inhoud aanwezig zijn behoren toe aan of zijn in licentie gegeven door ons, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle inhoud wordt beschermd door de toepasselijke Belgische en internationale wetten en verdragen op het gebied van intellectuele eigendom.

U mag geen inhoud van onze website reproduceren:

Copiëren, distribueren, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, opslaan of op enige andere wijze hergebruiken, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van ons hebt gekregen.

U mag wel:

Onze onze website bezoeken, bekijken en gebruiken in een webbrowser (met inbegrip van alle webbrowsermogelijkheden die in andere soorten software of app zijn ingebouwd); onze website (of een deel ervan) downloaden voor caching Een exemplaar afdrukken van één of meerdere pagina’s van onze website. Uittreksels van pagina’s op onze website downloaden; en pagina’s van onze website opslaan voor later en/of offline bekijken. Onze status als eigenaar en auteur van de Inhoud op onze website (of die van geïdentificeerde licentiegevers, al naargelang het geval) moet altijd worden erkend.

U mag geen Inhoud die is opgeslagen of gedownload van onze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder eerst een licentie van onze website (of onze licentiegevers, al naargelang het geval) te verkrijgen om dit te doen. Dit verbiedt de normale toegang tot en het bekijken en het gebruik van onze site voor algemene informatiedoeleinden niet. Dat geldt zowel voor zakelijke gebruikers als voor consumenten.

Links naar onze website:

U dat doet op een eerlijke en legale manier

U dat niet doet op een manier die enige vorm van associatie, bekrachtiging of goedkeuring van onze kant suggereert waar die niet bestaat

U geen enkel logo of handelsmerk gebruikt vanop onze website zonder onze uitdrukkelijke schrif- telijke toestemming

U dat niet doet op een manier die gegarandeerd schade toebrengt aan onze reputatie of om een oneerlijk voordeel te halen uit onze reputatie. Framing of inbedding van onze site op andere web- sites is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Contacteer Ons via info adres voor meer informatie.

U mag geen link naar onze website plaatsen vanaf eender welke andere site waarvan de hoof- dinhoud materiaal bevat dat

 • seksueel expliciet is;

 • obsceen, opzettelijk beledigend, haatdragend of op een andere manier opruiend is;

 • geweld promoot;

 • enige vorm van onwettige activiteit promoot of ondersteunt;

 • discrimineert tegen, of op enigerlei wijze lasterlijk is voor, gelijk wat voor persoon, groep of klasse van personen, ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

 • de bedoeling heeft om een ander individu te bedreigen, te pesten, lastig te vallen, te verontrus- ten, te storen, overstuur te maken of in verlegenheid te brengen, of dat dat op een andere manier kan doen;

 • gegarandeerd een ander individu zal bedriegen, of dat dat op een andere manier kan doen;

 • bedoeld is om inbreuk te maken (of inbreuk dreigt te maken) op het recht op privacy van een ander individu;

 • zich op misleidende wijze voordoet als een persoon of op een andere wijze de identiteit of het verwantschap van een bepaalde persoon verkeerd voorstelt op een manier die gegarandeerd bedriegt (voor de hand liggende parodieën vallen niet onder deze definitie op voorwaarde dat zij niet onder een van de andere bepalingen van deze subclausule 5.4 vallen);

 • eender welke vorm van verbondenheid met ons impliceert waar die niet bestaat;

 • inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrecht, handelsmerken en database rechten) van eender welke andere partij, of deze rechten helpt schenden;

 • wordt gemaakt in strijd met eender welke wettelijke verplichting jegens een derde partij met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele verplichtingen en vertrouwensplichten.

De inhoudsbeperkingen in subclausule zijn niet van toepassing op inhoud die door andere gebruikers aan onze website wordt voorgelegd, op voorwaarde dat het primaire doel van de site in overeenstemming is met de bepalingen. Het is bijvoorbeeld niet verboden om links te plaatsen op algemene sociale netwerksites enkel en alleen omdat een andere gebruiker dergelijke inhoud kan plaatsen. Het is echter wel verboden om links te plaatsen op websites die zich richten op het indienen van dergelijke inhoud van gebruikers, of die daartoe aanmoedigen.

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld, vallen deze websites niet onder ons beheer. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden. Het vermelden van een link naar een andere website is louter ter informatie en betekent in geen geval dat we de website of de verantwoordelijken voor deze website steunen.

Disclaimers

Onze website bevat geen adviezen waar u op mag vertrouwen. Deze adviezen worden uitsluitend als algemene informatie vermeld.

Voor zover dit wettelijk is toegestaan, verklaren of garanderen we niet dat onze website zal voldoen aan uw vereisten, dat deze geen inbreuk zal vormen op de rechten van derden en dat deze compatibel is met alle software en hardware, of dat deze veilig zal zijn.

We doen alle redelijke inspanningen om te garanderen dat onze website volledig, nauwkeurig en actueel is. We verklaren of garanderen echter niet (uitdrukkelijk of impliciet) dat de inhoud volledig, nauwkeurig of actueel is.

Onze aansprakelijkheid

Voor zover dit wettelijk is toegestaan, kunnen we door geen enkele gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor schade, ongeacht of deze te voorzien was of niet, volgens contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), voor inbreuken op statutaire plichten of andere, die voortkomen uit of verband houden met het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken van) onze website of het gebruik van of vertrouwen op de informatie op onze website.

Voor zover dit wettelijk is toegestaan, sluiten we alle verklaringen en garanties (ongeacht of dit uitdrukkelijk of impliciet is) uit, die van toepassing kunnen zijn op onze site of inhoud op onze site.

Indien u een zakelijke gebruiker bent, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor gederfde winst, omzet, contracten, opportuniteiten, inkomsten of reputatie; gederfde geanticipeerde besparingen, bedrijfsonderbrekingen, of alle indirecte of gevolgschade.

We doen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat onze website vrij is van virussen en andere malware. We zijn niet aansprakelijk voor schade of verliezen die voortkomen uit een virus of andere malware, een distributed denial of service-aanval, of andere schadelijke materialen of gebeurtenissen die uw hardware, software, gegevens of ander materiaal kunnen treffen ten gevolge van uw gebruik van onze website (waaronder het downloaden van content hiervan) of een andere site waarnaar op onze site wordt verwezen.

We nemen of accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortkomt uit een onderbreking of niet-beschikbaarheid van onze site, veroorzaakt door externe oorzaken waaronder, maar niet beperkt tot, defecten aan apparatuur van onze ISP, de host, het communicatienetwerk, natuurrampen, oorlog of wettelijke beperkingen en censuur.

Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze wat betreft fraude of frauduleuze misleidende voorstelling voor dood of persoonlijke letsel ten gevolge van nalatigheid of voor enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of wettelijk worden beperkt. Neem contact op met uw lokaal adviesbureau voor burgers of de autoriteiten voor handelsnormen voor meer informatie over de wettelijke rechten van consumenten, waaronder de rechten betreffende digitale inhoud.

Virussen, malware en veiligheid

We doen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat onze website veilig is en vrij is van virussen en andere malware.

 • U bent verantwoordelijk om uw hardware, software, gegevens en ander materiaal te beschermen tegen virussen, malware en andere risico’s op het internet.
 • U mag niet bewust virussen of andere malware doorgeven, of andere materialen die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn voor of via onze website.
 • U mag niet proberen onbevoegde toegang te krijgen tot delen van onze site, de site waar onze website wordt gehost, of een andere server, computer of database die verbonden is met onze website.
 • U mag onze website niet aanvallen door middel van een denial of service-aanval, een distributed denial of service-aanval of op een andere manier.

Elke en alle inbreuken zullen worden gemeld aan de relevante wetshandhavende autoriteiten en we zullen volledig met deze autoriteiten meewerken om uw identiteit aan hen bekend te maken. Uw recht om onze website te gebruiken vervalt onmiddellijk in geval van een dergelijke inbreuk.

Beleid voor acceptabel gebruik

U mag onze website alleen op wettelijke wijze gebruiken. Met name:

 • U moet garanderen dat u de lokale, nationale of internationale wetten en/of regelgevingen volledig naleeft;
 • U mag onze website op geen enkele manier of voor geen enkel doel gebruiken dat onwettig of frauduleus is;
 • U mag onze website niet gebruiken om bewust gegevens te verzenden, uploaden of op een andere manier te versturen die een vorm van een virus of andere malware bevat, of eender welke code bedoeld om computerhardware, software of gegevens te beïnvloeden; en
 • U mag onze website op geen enkele manier of voor geen enkel doel gebruiken om personen schade toe te brengen.

We behouden het recht voor om uw toegang tot onze Website op te schorten of te blokkeren indien u de bepalingen van deze Clausule 10 of een van de andere bepalingen in deze Algemene voorwaarden niet naleeft.. We kunnen met name een of meer van de volgende handelingen stellen:

 • Uw toegangsrecht tot onze website tijdelijk of permanent opschorten;
 • U een schriftelijke waarschuwing geven;
 • Wettelijke stappen ondernemen om terugbetaling te vorderen van alle relevante kosten als schadevergoeding voor een inbreuk van uw kant;
 • Verdere wettelijke stappen ondernemen tegen u indien nodig;
 • Informatie vrijgeven aan wetshandhavende autoriteiten indien nodig of indien wij dit noodzakelijk achten;
 • Alle andere acties die we redelijk en geschikt (en wettelijk) achten.

We sluiten hierbij alle aansprakelijkheid uit die voortkomt uit handelingen (waaronder, maar niet beperkt tot de bovenstaande) die we kunnen stellen als reactie op inbreuken op deze Algemene Voorwaarden.

 

Privacy en Cookies

Het gebruik van onze website wordt ook gereguleerd door ons Cookie- en Privacybeleid. Deze beleidsregels zijn door deze referentie ook opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

We kunnen deze Algemene Voorwaarde op elk moment wijzigen. Indien we dit doen, worden de wijzigingen bovenaan deze pagina vermeld. Deze wijzigingen zijn bindend zodra u onze website voor het eerst gebruikt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig na te lezen.

Indien er tegenstrijdigheden bestaan tussen de huidige versie van de Algemene Voorwaarden en eerdere versies, zijn de huidige en geldende bepalingen van kracht, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt vermeld.

Communicatie van ons

Indien we uw contactgegevens hebben, kunnen we u regelmatig belangrijke berichten sturen via mail. Deze berichten kunnen informatie bevatten over onder andere, maar niet beperkt tot, wijzigingen in dienstverlening en wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden. Voor vragen of klachten over communicatie van ons (waaronder, maar niet beperkt tot marketing-mails), neem contact met ons op via info@cbsbeton.com.

Gegevensbescherming

Alle persoonlijke gegevens die we kunnen gebruiken, worden verzameld, verwerkt en opgeslagen overeenkomstig de bepalingen van de EU Regelgeving 2016/679 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en uw rechten onder de AVG.

Voor alle details over het verzamelen, verwerken, opslaan en bewaren van persoonlijke gegevens waaronder, maar niet beperkt tot, de doelstelling(en) waarvoor persoonlijke gegevens worden gebruikt, de wettelijke basis waarop deze worden gebruikt, details van uw rechten en hoe u deze uitoefent, en het delen van persoonlijke gegevens (waar van toepassing), raadpleeg ons Privacy- en Cookiebeleid.

Recht en Rechtspraak

Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen u en ons (of dit nu contractueel of anders is) wordt bepaald door en gevormd overeenkomstig de Belgische wetgeving.

Indien u een consument bent, geniet u de wettelijk verplichte bepalingen in uw land van verblijf. Indien u een consument bent, vallen alle geschillen, rechtszaken of claims tussen u en ons betreffende deze Algemene Voorwaarden of de relatie tussen u en ons (of dit nu contractueel of anders is) onder het Belgisch recht, zoals bepaald door uw verblijfsplaats.

Indien u een bedrijf bent, zullen alle geschillen betreffende deze Algemene Voorwaarden, de relatie tussen u en ons of alle andere zaken die hieruit voortkomen of verband mee houden (contractueel of anderzijds) onder het Belgisch recht vallen.