Skip to main content
FAQ CBS Beton

Faq

Hier vind je alle vragen over leveringen of plaatsingen, montage, bestekteksten, normeringen, kwaliteiten en certificaten. Heb je nog een bijkomende vraag, dan kan je ons altijd vrijblijvend contacteren.

Veelgestelde vragen

Algemene informatie samenwerking met CBS Beton

Kan ik goederen terugbrengen of inruilen bij CBS Beton?

Als u goederen wil terugbrengen of inruilen, vragen wij u om eerst contact op te nemen met onze verkoopdienst.

Goederen die teruggebracht worden zonder voorafgaande verwittiging zullen bij ontvangst geweigerd worden en bijgevolg niet verwerkt.

Onbeschadigde goederen?

In alle gevallen wordt er u een administratie- en verhandelingskosten van 10% van de verkoopwaarde van de elementen, met een minimum van 125 euro, aangerekend.

Beschadigde goederen

In overeenstemming met de afdeling verkoop wordt een fysieke inspectie uitgevoerd op het bedrijventerrein van CBS Beton van de teruggebrachte goederen, voordat er een beslissing zal worden genomen. Bij lichte beschadiging zult u een minderwaarde worden doorgerekend in overeenstemming met de staat van de teruggebrachte goederen. Indien de goederen te zwaar beschadigd zijn, kan een retour steeds geweigerd worden. De hieraan verbonden kosten kunnen nooit verhaald worden op CBS Beton, en zijn steeds voor uw eigen rekening.

Kan ik als particulier aankopen?

• CBS Beton werkt niet rechtstreeks met particulieren.
• Via uw gespecialiseerde aannemer of tuinaanlegger kunt u keerwanden aankopen.
• Dit is ook mogelijk via een bouwstoffer in de regio.

Ik weet niet hoeveel lopende meter en welke hoogte van keerwanden ik nodig heb. Komt CBS Beton opmeten?

• Wij geven prijsoffertes op basis van prijsvragen van de klant; wij meten zelf niet op ter plaatse.
• Particulieren kunnen een beroep doen op hun grondwerker hiervoor.

Voert CBS Beton ook grondwerken uit of enkel advies?

• Als fabrikant van keerwanden voeren wij geen grondwerken uit.
• Wij geven algemeen advies, maar de fundering valt onder de verantwoordelijkheid van de grondwerker.

Kan ik als aannemer/grondwerker panelen terugbrengen?

• Standaard keerwanden kunnen teruggebracht worden indien ze nog niet geplaatst zijn en in goede staat zijn.
• Maatwerk wordt nooit teruggenomen.

Wanneer kan ik een bestelling afhalen?

• Dat kan tussen 08.00u en 16.30u.
• Afhalen is mogelijk tussen 6 en 8 uur indien er vooraf besteld is en CBS Beton de dag ervoor verwittigd is.
• U vermeldt bij afhaling steeds het VO-nummer (ordernummer). 
• Op zaterdag kan er niet afgehaald worden.

Welke service geeft CBS Beton met betrekking tot laden en leveren?

• Wij kunnen uw vrachtwagen laden indien deze geschikt is voor het beladen en vervoer van keerwanden.
• Als het voertuig niet geschikt is, wordt er geladen op verantwoordelijkheid van de klant.
• CBS Beton kan leveren op uw werf en ook lossen.
• Er kan geplaatst worden vanaf de vrachtwagen voor zover het gewicht van de elementen dat toelaat en de kraan tot op de gewenste plaats kan rijden.

Kan ik bij CBS Beton terecht voor stortbeton?

Nee, wij maken enkel geprefabriceerd beton in onze fabriek.

Montage

Plaatsingsvoorschriften voor Agri-wanden van CBS Beton 

Bij aankomst op de werf moet de werf volledig toegankelijk zijn voor alle vrachtverkeer en kraanvervoer. Dit moet gebeuren op een fundering met voldoende draagvermogen voor zwaar verkeer. Tijdens de plaatsing moet de werf volledig beschikbaar zijn en mogen er geen andere bouwwerkzaamheden in de buurt plaatsvinden, zodat wij optimale veiligheidsomstandigheden kunnen garanderen. Onze keerwanden moeten op een draagkrachtige fundering worden geplaatst die aan de volgende eisen voldoet;

Aanleg van het geheel op een verhoogde fundering t.o.v. de onderfundering. Op deze manier kan er altijd geplaatst worden, ook bij slechte weersomstandigheden De fundering zal minder gevoelig zijn voor eventueel wateroverlast. Bij wateroverlast zorgt klant voor afdoende waterafvoer zodat de fundering droog is bij plaatsing.

 

1) Hoe bereid je de fundering voor?

- 1.1 Ondergrond

De ondergrond is een verdichte, voldoende draagkrachtige ondergrond met een samendrukbaarheidsmodulus M1 van
minstens 40 MPa. Eventueel te verbeteren door middel van toevoeging van kalk of cement of, indien nodig, een opbouw met
vervangend funderingsmateriaal. Dit geheel afhankelijk van de bestaande toestand.

- 1.2 Fundering

De fundering dient te zijn opgebouwd met een gecompacteerd gebroken steenslag materiaal, eventueel met toevoeging van kalk, cement of bitumen bindmiddel. Deze funderingslaag dient minimaal een samendrukbaarheidsmodulus M1 gelijk aan 100 MPa te behalen. De laagdikte is afhankelijk van de situatie ter plaatse.

- 1.3 DE VASTE UITVULLAAG

Als de fundering in §1.1 en 1.2 niet de voorgeschreven druksterkte haalt, moet een tussenfundering van 10 cm mager beton met 150 kg cement worden aangebracht. Deze fundering moet mechanisch worden verdicht en geëgaliseerd zodat een egalisatielaag kan worden aangebracht.

- 1.4 De STELLAAG

De stellaag, funderingslaag, dient te zijn opgebouwd uit een ongebonden steenslagmengsel of zandmengsel met een gebroken korrelopbouw tot 10 mm. De laagdikte is afhankelijk van het materiaal en korreldikte.

Een zandmengsel van 0 – 5 mm geeft een laagdikte van maximaal 3 cm.

Een zandmengsel van 0 – 8 mm geeft een laagdikte van maximaal 5 cm.

Een zandmengsel van 0 -10 mm geeft een laagdikte van maximaal 8 cm.

Deze stellaag wordt gecompacteerd en genivelleerd met een tolerantie van max. 2 mm.

 

- 1.5 de BREEDTE van de FUNDERING.

De totale fundering heeft een overbreedte aan weerszijden van het paneel van tenminste 20 cm. Deze overbreedte dient nader bepaald te worden aan de hand van het type paneel. Na plaatsing de elementen aan weerszijden aanvullen tot zeker bovenkant voethoogte om verschuiving/ verplaatsing te voorkomen. Enkel conform deze opbouw van de fundering kunnen wij onze garantie waarborgen. Koorden en startpunten dienen te zijn voorzien en aangebracht zodat direct geplaatst kan worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor maatvoering, niveaus en draagkracht van de fundering.

Vooraf de plaatsing zal de voorbereiding worden afgestemd, besproken en kortgesloten met onze verantwoordelijke ter plaatse. Dit om een prettige samenwerking tot stand te brengen.

Als de bovenstaande bepalingen niet worden nageleefd, worden alle daaruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht.

Plaatsing Wand

                          Waarschuwing De aanleg van de ondergrond en de fundering is de volledig verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Wij raden dan ook aan om deze werkzaamheden te laten uitvoeren door een erkend grondverzetbedrijf.

2) BEREKENINGSNOTA

Voor elk standaardelement is een rekennota beschikbaar. Deze is op aanvraag verkrijgbaar. Voor AGRI wanden moet de basis worden gevuld met een materiaal met een maximaal soortelijk gewicht van 1000 kg/m³. De maximale inkuilhoek is 30°. De maximale axiale belasting boven de kuil is tussen 7 en 20 ton (afhankelijk van het type wand, (zie technische fiche voor de assterkte) voor een voertuig met een wielbreedte van één meter, rekening houdend met onze specificaties. Voor maïsopslag zijn onze wanden bestand tegen een opslaghoogte van 6-8 m voor gehakselde maïs met een drogestofgehalte van minstens 33%.

3) AANSPRAKELIJKHEID

De berekeningsnota’s worden bepaald volgens de Eurocode, inclusief de nationale bijlagen. De koper verklaart voldoende te zijn voorgelicht omtrent de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de verkochte goederen. De koper verbindt er zich toe de verkochte goederen enkel te gebruiken voor het doel waarvoor zij geschikt zijn. Hij draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de overschrijding van de aanbevolen stapelhoogte en de aanbevolen overlast. De agri U-wanden dienen steeds aangevuld te worden met grond alvorens de naastliggende silo aan te rijden.

 

Ons beton voldoet aan de strengste eisen binnen de Europese betonnorm NBN EN 206 met betrekking tot weerstand tegen agressieve chemische aantasting. In dergelijke specifieke milieus valt een aantasting van de betonelementen echter niet volledig uit te sluiten. Om de duurzaamheid van de betonelementen te optimaliseren en het risico op aantasting tot een absoluut minimum te beperken, strekt het tot aanbeveling onze betonelementen te combineren met silolakken, coatings, epoxy of silofolie. Deze preventieve maatregel geldt in het bijzonder voor biogasinstallaties. CBS Beton kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van het niet naleven van de gebruiksvoorschriften. Bovendien wordt elke aanspraak op garantie uitgesloten indien niet aan deze voorschriften is voldaan.

4) HEFVERRICHTINGEN

Indien CBS Beton de wanden optilt om ze op hun eindpositie te plaatsen op uw bouwplaats, moet de fundering voor de wanden volledig klaar zijn. Alle lasten worden op grote vrachtwagens (44 T – 18,5 m lang) geleverd. De klant moet de toegang verzekeren voor de leveringen van CBS Beton.

CBS Beton zal je een hijsplan/instructies en een risicobepaling leveren voor de levering en installatie van jouw wanden. Ons ervaren installatieteam kan tot 200 m wanden per dag plaatsen. Gewoonlijk hijsen we de eenheden met behulp van een hydrau-

lische manipulator vanop de achterkant van de vrachtwagen zelf. De L- en T-wanden zijn over het algemeen niet met hijsankers uitgerust. Indien er hijsankers nodig zijn, gelieve dit duidelijk te vermelden bij de bestelling.

Plaatsing heffen

5) HET VOEGSYSTEEM

Bij het plaatsen van de Agri wanden moet je rekening houden met de volgende stappen.

 1. Boven en onder de groef breng je een dot Sikaflex aan.
 2. Plaats de stellat in de groef.
 3. Breng langs 1 zijde duct tape aan om de stellat te fixeren.
 4. Plaats de 2 betonelementen tegen elkaar.
 5. Verwijder de duct tape tot in de groef.
 6. Kit de voeg af.
voegen

6) BESCHERMING VAN UW NIEUWE SILO

Hoewel het beton van CBS Beton aan de hoogste eisen met betrekking tot agressieve chemische milieus voldoet, kan CBS Beton niet garanderen dat de betonelementen alle chemische aanvallen kunnen weerstaan. Ook de blootstellingsklasse XA3 heeft haar grenzen.

Step 1

In omstandigheden waar de betonnen wanden blootgesteld zijn aan chemische agressie (anaërobe afbraakinstallaties, op- slag van maïs, gras, suikerbieten enz.) moeten aanvullende beschermingsmaatregelen worden genomen. Een van de meest effectieve maatregelen is het aanbrengen van beschermend plastiek die de hele verticale muur bedekt.

Step 2

Er is een minimale hoeveelheid droge materie van 33 % vereist voor maïs, wegens het agressieve gedrag van het percolaat. De minimale afmeting voor uw gehakt kuilvoeder moet tussen de 6 en 8 mm bedragen. De toegelaten waarden van de inkuilingshoek, dichtheid en hoek van inwendige wrijving van het opgeslagen materiaal en de toegelaten asbelasting zijn terug te vinden in de rekennota’s opgesteld door onze studiedienst. Gelieve contact op te nemen met onze technische afdeling voor andere toepassingen. CBS Beton geeft 10 jaar waarborg indien bovengenoemde voorwaarden worden nageleefd.

Step 3

7) HET SILO-AFDEKSYSTEEM

We hebben 2 systemen voor het afdekken van je ruwvoer iN JE SLEUFSILO.

1) SILAGE SAFE

Om ruwvoer optimaal te beschermen biedt Silage Safe een innovatief ruwvoer afdeksysteem. Het stelt je in staat om op een snelle en efficiënte wijze goed luchtdicht in en uit te kuilen.

Het afdekken van je ruwvoer is vaak een zwaar en arbeidsintensief werk. Silage Safe afdeksysteem neemt deze zware en arbeidsintensieve werkzaamheden uit handen. Met Silage Safe afdeksysteem dek je je ruwvoer na het inkuilen binnen een half uur luchtdicht af. Hierdoor blijft de kwaliteit van het ruwvoer optimaal behouden.

Silage safe

2) EASY SILAGE

Met een Easy Silage Portaal afdeksysteem bewaren melkveehouders hun ruwvoer optimaal door een afdichtzeil en watersysteem dat het ruwvoer perfect afsluit. Door snel en goed het ruwvoer af te dichten kan deze perfect omzetten tot een hoogwaardig product.

Ons intelligente afdeksysteem heeft een volledig automatisch, zelfcorrigerend stuursysteem met een afstandsbediening die wordt gevoed door een accu en zonnepanelen.

De Easy Silage portaalsystemen zijn geschikt voor alleenstaande sleufsilo’s tot 100 meter lang en 25 meter breed en zijn eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening. Het portaalsysteem zelf gaat tot 26 m breed. Omdat ieder bedrijf uniek is, wordt er een afdeksysteem op maat samengesteld.

Easy Silage

Voorwaarden montage en Plaatsing

Levering en plaatsen

Wat kan CBS Beton voor u doen?

U kan de keerwanden komen afhalen met een daarvoor geschikt voertuig, wij zorgen voor een correcte belading.

Of wij kunnen voor u de keerwanden leveren op de werf en ofwel:

 • lost de klant de elementen zelf (waarvoor u de nodige hefhaken kan aankopen)
 • lost onze kraanman de elementen voor u
 • plaatst de kraanman de wanden vanaf zijn vrachtwagen, samen met de klant

  OPGELET: CBS Beton doet geen voorbereidende grondwerken!

 

Plaatsingsvoorschriften

Soorten hefhaken

Zie technische fiche per product welke hefhaken er nodig zijn voor welk type wanden:

Kogelkopankers (1)  = KKA

Ringtransportankers (2) = RTA

Schroefankers = MRD24 - MRD42 (3)

 

Hefhaken

Know-how

Betonnormen

Alle elementen worden geproduceerd volgens de volgende normen:

 • voor België NBN EN 206-1
 • voor Nederland NEN EN 206-1

CBS Beton gaat echter nog een paar stappen verder en garandeert

 • betonklasse C 60/75
 • maximale water-cementfactor van 0,45
 • minimale cementhoeveelheid van 380 kg cement/m³
 • wanden in gewapend beton = BA
 • betondekking: maximaal 30 mm
 • staalkwaliteit: FeB 500
 • brandweerstand: 60 minuten

Op die manier voldoen al onze elementen aan de hoogste eisen met betrekking tot chemische aantasting (klasse XA3) en blootstelling vorstdooi cycli (klasse XF4).

Zelfverdichtend beton

CBS beton heeft meer dan 10 jaar ervaring als producent van zelfverdichtend beton. Voordelen:

 • dichte structuur
 • gegarandeerd hoge hoeveelheid cement
 • optimale korrelverdeling

Milieu- en blootstellingsklassen

Meer bepaald wordt hier gesproken over Belgische milieuklassen en Nederlandse blootstellingsklassen:

 • corrosie ingeleid door carbonisatie: XC4
 • corrosie ingeleid door chloriden: XS3 en XD3
 • vorst/dooiwisseling: XF4
 • agressief chemisch milieu: XA3

Omgevingsklassen

De wanden van CBS Beton voldoen aan de Belgische omgevingsklassen:

 • EE4: vorst- en dooizouten (aanwezigheid van ter plaatse ontdooid of opspattend of aflopend dooizout houdend water) bv delen van verkeersinfrastructuur
 • ES4: getijden- en spatzone bv kaaimuren
 • EA3: sterk agressieve chemische omgeving volgens tabel 2 van NBN EN 206-1: 2001 bv silo’s

Beton laboratorium

Dagelijks werken we aan de kwaliteit van de CBS Beton wanden om aan alle huidige strengen eisen te voldoen en een kwalitatief betonmengsel te garanderen.

CBS beschikt over een gemoderniseerde en geautomatiseerde betoncentrale, die een betonkwaliteit van topniveau waarborgt.

CBS beschikt over een eigen labo waar de kwaliteitsverantwoordelijke meerdere proeven uitvoert (drukproeven, vloeitesten,..). Bovendien controleert hij ook de afmetingen en het uitzicht van de elementen, zodat er snel en passend gereageerd kan worden bij eventuele afwijkingen van de elementen of bekistingen.

Bestekteksten

Bestektekst L-keerwand CLF10GS(R)(Z) / DLF10GS(Z) modellen voor de Belgische markt

Referentiemodel: CBS BETON model CLF10GS(R)(Z) / DLF10GS(Z)

De keerelementen bestaan uit zelf-verdichtend gewapend beton en zijn aan alle zichtzijden glad afgewerkt. Bovenaan zijn ze afgewerkt met afgeronde vellingskanten van 10 mm. De aansluiting tussen de keerwanden gebeurt via een tand-groef systeem. De voet van de keerwanden is voorzien van een zandspleet die toelaat om de wanden perfect uit te lijnen tijdens het plaatsen.

De keerelementen zijn voorzien van kogelkopankers zodat deze met een kettingstel geplaatst kunnen worden.

De betonsamenstelling is conform NBN EN 206 en de Belgische aanvulling NBN B 15-001, en voldoet aan volgende eisen:

 • de betonsterkteklasse is C60/75
 • de karakteristieke wateropslorping is kleiner dan 6%  
 • omgevingsklasse EE4 en milieuklassen XC4, XD3 en XF4

De wapening is van kwaliteit B500B en de minimum betondekking bedraagt 25 mm (nominaal 30 mm), in overeenstemming met NBN EN 13369.

De keerelementen zijn af fabriek BENOR gekeurd conform NBN B 21-132 en CE gemarkeerd conform EN 15258.

[Om de funderingsdruk te beperken, kunnen de keerelementen voorzien worden van een hiel (CLF10GSZ / DLF10GSZ).]

CLF10GS(Z)

De keerelementen zijn berekend voor een bovenbelasting van 10 kN/m² bij vlakke aanvulling, of een terreinhelling tot 12/4 (18.4°).

De keerelementen tot maximum 100cm hoogte kunnen standaard ook omgekeerd gebruikt worden onder de voorwaarde van een voetaanvulling van minstens 1/3de van de hoogte en een horizontale bovenbelasting van maximaal 5 kN/m².  Voor omgekeerd gebruik bij hogere wanden moet het type “CLF10GSR(Z)” worden toegepast.

CLF10GSR

Deze keerelementen kunnen omgekeerd gebruikt worden onder de voorwaarde van een voetaanvulling van minstens 1/3de van de hoogte en een horizontale bovenbelasting van maximaal 5 kN/m² bij vlakke aanvulling.

CLF10GSRZ

Deze keerelementen kunnen omgekeerd gebruikt worden onder de voorwaarde van een voetaanvulling van minstens 1/4de van de hoogte en een horizontale bovenbelasting van maximaal 10 kN/m² bij vlakke aanvulling.

DLF10GS(Z)

De keerelementen zijn berekend voor een bovenbelasting van 25 kN/m² bij vlakke aanvulling, of een terreinhelling tot 8/4 (26.6°). De keerelementen voldoen tevens aan de eisen gesteld aan belastingsmodel 1 (LM 1) van EN 1991-2 op een afstand van 1 meter van de muur.


 

Bestektekst L-keerwand DLF10GS modellen voor de Belgische markt

Referentiemodel: CBS BETON model DLF10GS

De keerelementen bestaan uit zelf verdichtend gewapend beton en zijn aan alle zichtzijden glad afgewerkt. Alle elementen voldoen aan de NBN EN 206-1 en aan de NBN 15-001 binnen constructieklasse S1. De elementen zijn voorzien van sterkteklasse C60/75 in omgevingsklasse EE3 en milieuklasses XC4 en XC1. De keerelementen hebben een minimale betondekking van 30 mm en zijn bovenaan afgewerkt met een gezette ronde lijst en zijdelings met kantlijsten van 10 mm. De keerelementen zijn af fabriek BENOR gekeurd conform NBN B 21-132 en NBN EN 15258. De wapening is van het type B500A. De keerelementen zijn CE gemarkeerd en voorzien van kogelkopankers zodat deze met een kettingstel geplaatst kunnen worden. De aansluiting tussen de keerwanden gebeurt via een tand-groef systeem. Tussen de horizontale verankering zit een zandspleet die toelaat om de wanden perfect uit te lijnen tijdens het plaatsen. Bij normaal gebruik hebben de keerwanden een overlast van 25 kN/m² bij een vlakke aanvulling. Onder een talud aanvulling van 8 over 4 wordt aan een bijkomende overlast van 10 kN/m² voldaan. De keerelementen voldoen tevens aan de eisen gesteld aan load model 1 (LM 1) van Eurocode 1 (EN 1991-2) op een afstand van 1 meter uit de muur.

Bestektekst standaard kopmuren modellen voor de Belgische markt

Referentiemodel: CBS Beton model kopmuur

De kopmuren bestaan uit zelf verdichtend gewapend beton en zijn aan de rugzijde glad afgewerkt. Ze zijn rondom afgewerkt met kantlijsten van 10 mm.

De kopmuren zijn voorzien van schroefankers in de wand en kogelkopankers in de voet zodat deze veilig met een kettingstel geplaatst kunnen worden.

De betonsamenstelling is conform NBN EN 206 en de Belgische aanvulling NBN B 15-001, en voldoet aan volgende eisen:

 • de betonsterkteklasse is C60/75
 • de karakteristieke wateropslorping is kleiner dan 6% 
 • omgevingsklassen EE4 en EA3 en milieuklassen XC4, XD3, XF4 en XA3

De wapening is van kwaliteit B500B en de minimum betondekking bedraagt 25 mm (nominaal 30 mm), in overeenstemming met NBN EN 13369.

De keerelementen zijn af fabriek BENOR gekeurd conform PTV 100 en CE gemarkeerd conform EN 15258.

De kopmuren voldoen aan het standaardbestek 250 versie 3.1 – hoofdstuk 3, items 41 en 42 van het agentschap wegen en verkeer en worden berekend voor een bovenbelasting van [10 kN/m²].

Daarnaast voldoen ze ook aan items J3116 en J3117 van Qualiroute volgens gebruikersveiligheidsklasse 3, energie absorptieklasse NE en werden ze beproefd op impactsnelheid van 100 km/u. Hierdoor voldoen ze aan de norm NBN EN 12767.


Bestektekst geprefabriceerde betonnen grafkelders

Geprefabriceerde betonnen grafkelders zijn grafkelderelementen van gewapend zelf verdichtend beton uit een fabriek die Benor gecertificeerd is volgens de technische voorschriften van de geprefabriceerde elementen voor infrastructuurwerken (PTV 100).  Ze voldoen aan volgende bepalingen:

1 Vorm en afmetingen

De uitwendige en inwendige vorm is een balk met rechthoekig grondvlak. De enkele grafkelder heeft een opening bovenaan die  afgedekt wordt met 8 verplaatsbare gewapende betonnen dekselplaten met een maximaal gewicht van 60 kg per stuk. De nominale inwendige afmetingen bedragen: LxBxH(cm): 224x82x62.

De dubbele grafkelder heeft een opening bovenaan die afgedekt wordt met 8 verplaatsbare gewapende betonnen dekselplaten met een maximaal gewicht van 60 kg per stuk. De onderste cel wordt afgedekt door beweegbare gewapende betonnen tussenplaten die de bodem vormen voor de bovenliggende tweede cel. Er zijn opnieuw 8 platen met een maximaal gewicht van 30 kg per stuk. In 1 van de 8 platen is een handopening voorzien zodat de tussenplaten gemakkelijk gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden. De nominale inwendige afmetingen bedragen: LxBxH(cm): 224x82x125.

De minimale dikte van de wanden en de bodem bedraagt 60 mm. De minimale dikte van de dekselplaten bedraagt 80 mm.

De vorm en maatvoering van de kelderbakken en van de deksels zijn goed op elkaar afgestemd en laten goede afsluiting van de kelders toe. Hetzelfde geldt voor de vorm en de maatvoering van de tussenplaten.

Iedere grafkelder is aan de kopse zijde, onderaan, voorzien van een ingestorte rubber aansluitmof dia 110 mm ten behoeve van de beluchting en afvoer van eventueel lek- en/of condenswater. De positie van de aansluitmof zorgt ervoor dat er nooit water kan blijven staan in de kelder. De aansluitmof is waterdicht ingegoten en vertoont geen gebreken of scheurvorming in de nabije omgeving.

2 Beton

Voor het vervaardigen van het beton wordt uitsluitend gebruik gemaakt van BENOR gecertificeerde grondstoffen, hulpstoffen en bindmiddelen. Alle beton is zelf verdichtend uitgevoerd. Het beton wordt conform de normen: EN 206 en NBN 15-001 geproduceerd.

De betonsamenstelling voldoet minstens aan volgende eisen:

C60/75 GB EE3 XC4 XF1 14 PREV 2 AR 3 CEM I LA WAI (0,50) BENOR

3 Wapening

De wapening en de wapeningskorven zijn BENOR gecertificeerd conform de technische voorschriften 302. De mechanische en chemische eigenschappen voor staven en/of walsdraad voldoen minstens aan de eigenschappen van staalkwaliteit BE 500 ES. De wapening wordt zo veel als mogelijk machinaal gelast.

4 Rekennota

Voor elk type geprefabriceerde betonnen grafkelder wordt een rekennota afgeleverd conform de vigerende Belgische normen op het datum van het bestek. De rekennota houdt rekening met volgende randvoorschriften:

 • In extreme toestand wordt uitgegaan van grondwaterniveau tot op maaiveldhoogte. Maaiveldhoogte dient geïnterpreteerd te worden als de bovenkant van de kelderbak zonder deksel.

 • In gebruikstoestand wordt rekening gehouden met de eigenschappen van zandgrond voor de grond in situ alsook voor de aanvullingsgrond

 • De grafkelder mag niet beschadigd worden als op 25 cm boven het maaiveld gebruik gemaakt wordt van lichte transportmachines, onderhoudsmachines of graafmachines. Er dient gerekend te worden met een eigengewicht van 3.500 kg en een last van 500 kg.

 • Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat de bakken beproefd worden op waterdichtheid door de grafkelder in vrijstaande positie. Dat betekent dat de grafkelder binnenin wordt gevuld tot op 10 cm onder de bovenrand. Er mag een opstelling gemaakt worden die de gronddruk simuleert op voorwaarde dat een visuele controle van de waterdichtheid mogelijk blijft.

5  Waterdichtheid

De geprefabriceerde betonnen grafkelders zijn waterdicht. De waterdichtheidsproef bestaat erin om de bakken op 80 cm hoogte op te stellen op 5 houten balken. De aansluitopening wordt afgedicht en de grafkelder wordt gevuld met water tot op 10 cm van de bovenkant. Na één etmaal wordt een visuele controle gedaan van zowel de zijwanden als de bodem. Er mogen geen lekken zijn.

6 Visuele kenmerken

De oppervlakken van de betonnen grafkelders zijn vrij van scheuren. Oppervlakkige scheuren geven geen aanleiding tot weigering voor zover hun opening niet groter is dan 0,10 mm. De oppervlakken zijn vrij van grindnesten. De grafkelders worden glad gestort. Het opvullen van luchtbellen is toegestaan met een gepaste herstelmortel op voorwaarde dat de diameter van de grootste luchtbel niet groter is dan 30 mm. Er zijn geen uitsteeksels aan de bovenzijde van de grafkelder. Het bovenvlak is mooi glad zodat een correcte sluiting van de deksels mogelijk is. Er zijn geen scherpe ribben, hoeken of uitsteeksels aan de deksels die aanleiding kunnen geven tot perforatie van het afdekkingsmateriaal op de kelder.

7 Hijsankers

Het gebruik van gecertificeerde hijsankers is toegestaan voor zover deze blijvend roestvrij zijn en buiten het bovenvlak van de grafkelders geplaatst zijn. Het is niet toegestaan niet-blijvende hefhaken te verwijderen door ze af te slijpen en te behandelen met zinkverf.

8 Levering en stapeling

De grafkelders zijn bij levering minstens 28 dagen oud. De grafkelders worden geleverd op twee euro pallets. Op die manier wordt de kans op beschadiging merkelijk kleiner. De enkele grafkelders mogen 2 hoog op elkaar gestapeld worden indien voldoende stophout tussen de twee grafkelders aanwezig is. In de grafkelders bevindt zich een set dekselplaten en indien noodzakelijk een set tussenplaten. Elke set wordt gezamenlijk verpakt en voorzien van een hijsband. Op die manier kunnen de platen bij het lossen gemakkelijk uit de grafkelders genomen worden.

9 Identificatie

De grafkelders worden voorzien van een onuitwisbare markering waarbij fabrikant en productiedatum aan de binnenzijde van de kelders wordt aangebracht. De reservesets worden voorzien van een onuitwisbare markering.

 

 

 

Betonkwaliteit, normen en certificaten

Voor de landbouw en de infrastructuurmarkt

WIST JE DAT:

CBS Beton de eerste fabrikant is die een BENOR-certificaat behaalde voor geprefabriceerde agrarische betonproducten in de categorie wand- en/of keermuurelementen voor silo- en kelderwanden. Dit certificaat garandeert dat alle betonelementen ontworpen en geproduceerd worden om de levensduur te maximaliseren. Daarnaast voldoen onze wanden aan alle Belgische en Europese normen. CBS Beton heeft een in-house ontwerp- en studiebureau waardoor wij een gepast voorstel kunnen uitwerken om verrassingen tijdens de uitvoering van uw project te vermijden.

De betonproducten van CBS Beton worden vervaardigd in overeenstemming met de Europese betonnorm NBN EN 206: 2013 + A2: 2021 en de Belgische nationale aanvulling NBN B 15-001: 2018. 

Onze keerwanden worden ontworpen in overeenstemming met de geldende normen:

• NBN EN 1990: Eurocode 0 - Grondslag voor het constructief ontwerp + nationale bijlage 
• NBN EN 1991: Eurocode 1 - Belastingen op constructies + nationale bijlagen
• NBN EN 1992: Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies + nationale bijlagen 
• NBN EN 1997: Eurocode 7 - Geotechnisch ontwerp + nationale bijlagen

Ontwerpuitgangspunten Landbouw:

Betonsterkteklasse: hogesterktebeton C60/75
Milieuklassen (NBN EN 206: 2013 + A2: 2021)

• XC4: corrosie door carbonisatie, beton met wapening blootgesteld aan lucht en vocht, wisselend nat en droog
• XD3: aantasting door chloriden zoals dooizout, wisselend nat en droog
• XS3: Getijden-, spat- en nevelzone 
• XF4: vorst, met of zonder dooizouten: hoge waterverzadiging met dooizouten
• XA3: sterk agressieve chemische omgeving volgens tabel 2 van de NBN EN 206: 2013 + A2: 2021 

Omgevingsklassen (NBN B 15-001:2018)

• EE4: vorst en dooizouten (aanwezigheid van ter plaatse ontdooid dooizouthoudend water)
• ES4: zeeomgeving: getijden- en spatzone
• EA3: sterk agressieve chemische omgeving

Ontwerpuitgangspunten infrastructuur: 

Betonsterkteklasse: hogesterktebeton C60/75
Milieuklassen (NBN EN 206: 2013 + A2: 2021):

• XC4: wisselend nat en droog
• XD3: wisselend nat en droog, in contact met chloriden (dooizouten)
• XF4: hoge waterverzadiging met dooizouten
• Andere op aanvraag

Omgevingsklassen (NBN B 15-001: 2018):

• EE4: vorst en dooizouten
• Andere op aanvraag

De volgende eigenschappen worden in rekening gebracht met betrekking tot het aanvulmateriaal:

• Inwendige wrijvingshoek: ┵k = 32.5°
• Volumegewicht: ┚k = 18 kN/m3

Betonkwaliteit

 • Zelfverdichtend beton (zeer lage wateropslorping)
 • Hoogste weerstand tegen zuren (langere levensduur)
 • Alle wanden voorzien van wapening
 • Eigen labo met dagelijkse kwaliteitscontrole
 • Certificaten als garantie voor een kwalitatief hoogwaardig product  

Kalkuitbloeiing of kalkuitslag!

Kalkuitbloeiing of kalkuitslag - een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle cementgebonden producten, waaronder, betonelementen en betonconstructies . Hoewel het soms verontrustend kan lijken, heeft kalkuitslag geen enkele invloed op de kwaliteit van je product.

Dit verschijnsel treedt op onder specifieke klimatologische omstandigheden. Wanneer water een dunne film op het oppervlak van beton legt, wordt kalk vrijgegeven en oplost in deze waterfilm. Na verdamping van het water slaat de kalk neer op de stenen. Onder invloed van CO2 uit de lucht wordt de kalk omgezet in een witte sluier van calciumcarbonaat, die zich op de stenen afzet.

Het goede nieuws? Kalkuitbloei verdwijnt vanzelf, net zoals het verschijnt. Bij veel regenval en regelmatig gebruik van de bestrating kan dit natuurlijke proces zelfs versneld worden. Kortom, hoewel kalkuitslag misschien voor wat tijdelijke zorgen zorgt, is het uiteindelijk een volledig onschadelijk en zelfregulerend verschijnsel.

Gebruik geen zuurhoudende producten om kalkuitbloei te bestrijden, maar enkel water. Gebruik ook geen hogedrukreiniger. Het afspuiten onder hoge druk beschadigt het oppervlak van de betonproducten waardoor het beton poreuzer en gemakkelijker vatbaarder wordt voor algen en mossen.

Bij vorst hoeft u niets te doen, want alle grondelementen van CBS Beton zijn bestand tegen vorst en vriesweer. Let op met het gebruik van dooizout of dooikorrels: het gamma Trap - Stap - Zit & Boord elementen is niet bestand tegen dooizout of dooikorrels. Laat ook nooit hoopjes dooizout liggen. Het opgehoopte zout kan het oppervlak van de betonelementen aantasten.

Benorcertificaten Infra en Landbouw

BENOR 100-437 gebruikskenmerken van geprefabriceerde betonproducten voor infrastructuurwerken

BENOR 100-437 geprefabriceerde betonproducten voor infrastructuurwerken

BENOR 132-437 keermuurelementen

BENOR 620-437 geprefabriceerde agrarische betonproducten